Göyçay rayon Mərkəzi Kitabxanası

Göyçay rayon MKS

Yunan və Roma əfsanələri antologiyası

        Yunan və Roma əfsanələri antologiyası                 Bakı, “ Şərq – Qğrb”, 2013, 264 səh.                İSBN

Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası.

 Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası.       3 cilddə.  1-ci cid      Bakı, " Şərq - Qərb " , 2013, 464 səh.   İSBN 978-9952 512-76-2      978- 9952- 77- 9

XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası.

 XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası.    II cild.     Bakı, " Şərq - Qərb ",  2011, 520 səh.

XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası III cild.

   XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası     III cild.       Bakı, “ Şərq – Qərb “ ,  2011, 4 88 səh.     İSBH 978- 9952 -512- 39-7    &n

Xorxe Luis Borxes

   Xorxe Luis Borxes.    Seçilmiş  əsərləri,      Bakı,  “ Şərq  - Qərb “  nəşriyyat  evi  2014,  360 səh.    İSBH  978-9952-32-137-1   &n